« Vissza

Adatvédelmi Nyilatkozat
A felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

a. A Pear Media Kft - a továbbiakban: Szolgáltató -, a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.
b. A Szolgáltató elkötelezi magát az felhasználók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az felhasználók számára a szolgáltatás garantált biztonságos igénybe vételére.
c. A személyes adatok kezelésének jogi háttere:
A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályai előírásokat szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
d. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

d.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
d.2. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
d.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
d.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
d.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
d.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
d.7. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
d.8. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
d.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
d.10. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
d.11. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
d.12. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
d.13. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;
d.14. személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
d.15. adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
d.16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
e. Az adatalanyt védő további garanciák:
e.1.Mindenkinek joga van arra, hogy
a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
b) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
d) jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
e.2. Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
e.3. Az adatkezelés célhoz kötöttsége:
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
e.4. Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
e.5. Adatbiztonság:
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.
A szolgáltató személyes adatként kezel minden olyan a felhasználóhoz köthető adatot, amelynek nyilvánosságra hozatalához a felhasználó nem járult hozzá.
Az adatokat a szolgáltató addig kezeli, amíg a felhasználó nem törli, vagy felhasználói jogviszonya meg nem szűnik.
f. A szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos további előírásai

f.1. A szolgáltató a természetes személy felhasználók
-email címét;
-telefon számát;
-nevét, amennyiben megadja teljes nevét;
-IP címét személyes adatként kezeli.
f.2. A szolgáltató jelen nyilatkozatban említett alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai a szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.
f.3. A Felhasználási feltételek elfogadásával egyidejűleg a felhasználó feltétlen hozzájárulását adja a jelen nyilatkozatban részletezett szolgáltató általi adatkezelési gyakorlathoz.
f.4. A szolgáltatónak a felhasználó személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.
f.5. A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó védelme érdekében. A felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.
f.6. A személyes adatoknak a jelen nyilatkozatban foglaltaktól eltérő használata miatt a szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár a felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a szolgáltató a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések szerint járt el.
f.7. A szolgáltató az alábbi nem személyes adatokat kezeli:
- Sütik (cookie) kezelése:
Oldalaink látogatásakor rendszerünk egy vagy több sütit is küldhet gépére, amelyek egyedi módon azonosíthatják böngészőjének oldalaink elérésével kapcsolatos munkafolyamatait.
f.8. Harmadik felek által elhelyezett sütik:
Szolgáltató Google hirdetéseket is megjelenít, ebből kifolyólag harmadik felek cookie-kat helyezhetnek el és olvashatnak le a számítógépén, vagy web beacon-t használhatnak információgyűjtésre abban az időszakban, amikor ezek a hirdetések futnak.
- Naplózott adatok
Oldalaink látogatásakor szervereink automatikusan rögzítenek bizonyos információkat, melyeket a böngészője küld. Ilyen adatok lehetnek a http kérés részletei: az IP cím, a böngésző típusa, a böngészőn beállított nyelv, a hivatkozott url, operációs rendszer típusa, domain nevek, és a kérés időpontja.
Az ilyen információk felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) történik.. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal szolgáltató nem kapcsolja össze.
g. A szolgáltató általános adatkezelésre vonatkozó gyakorlata.
Szolgáltató a személyes adatokat az alábbi tevékenységek kapcsán kezeli:
g.1. Felhasználó által megadott adatok elektronikus, tárolása, őrzése
g.1.1. A megadott adatokról a szolgáltató biztonsági másolatot készíthet.
g.1.2. A. A szolgáltató garantálja, hogy mind az eredeti, mind pedig a másolati példányt csak az arra feljogosított alkalmazottak, részére teszi elérhetővé.
g.2. Ügyfélkapcsolati és számlázó rendszer működtetése
g.2.1. A szolgáltató ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerét megfelelő felhatalmazás esetén - a szolgáltató alkalmazottai, megbízottjai, illetve alvállalkozói csak egyedi azonosítójuk és jelszavuk megadása után érhetik el.
g.2.2. A felhasználó személyes adatait a szolgáltató a szerződéses jogviszony létrejöttét követően jogosult rögzíteni ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerében. A személyes adatok e kezelésének célja, hogy, a szolgáltató ügyfélszolgálati feladatát megbízhatóan el tudja látni, valamint követeléseit érvényesíteni tudja. A szolgáltató e cél elérése érdekében alvállalkozói és megbízottai munkáját is igénybe veheti.
g.2.3. A felhasználó adatainak a szolgáltató ügyfélszolgálati rendszeren keresztüli módosításához a szolgáltató minden, a felhasználó egyértelmű azonosítását igénylő, harmadik személy általi megkereséssel kapcsolatos ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását csak a felhasználó személyes adataival történő azonosítást követően jogosult végrehajtani. Amennyiben a személyes adatokra történő rákérdezés, illetve a személyazonosítás nem ad megfelelő bizonyosságot a felhasználó nevében jogszerűen eljáró fél személyének azonosítására, úgy a szolgáltató jogosult az ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását további, nem személyes adatok egyeztetéséhez, illetve egyéb eseti feltételek teljesüléséhez kötni.
g.3. Piackutatás
g.3.1. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltató szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett, tudományos, statisztikai, piackutatási célból felhasználja.
g.4. Feketelista
g.4.1. Szolgáltató jogosult a szolgáltatásból kizárt felhasználók azonosítására személyes adatokat nyilvántartani, de azokat nem osztja meg harmadik személlyel, vagy más szolgáltatóval.
g.4.2. A felhasználó személyes adatait a szolgáltató a listára kerüléstől számított 3 hónap elteltével törli a fekete listáról. A kizárt felhasználó bejelentkezési nevét (nicknevét) és e-mail címét a szolgáltató a 3 hónap lejártát követően is nyilvántartja a további jogsértés megakadályozása érdekében.
h. Egyéb
h.1. Az adatkezelés időtartamának lejártával a felhasználó személyes adatait a szolgáltató a továbbiakban az érintett beazonosítását lehetetlenné tevő módon törölni köteles.